Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,571,657

 Nhiệt kỹ thuật, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội năm 2015
Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng; Đồng tác giả: Thái Ngọc Sơn
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng; Mã số: 231-2015/CXBIPH/01/XD ;Năm XB: 2015
Số lượng XB: 500; Số lần tái bản: 0; Lĩnh vực: Kỹ thuật
TÓM TẮT
Kỹ thuật nhiệt dùng cho sinh viên đại học kỹ thuật
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn