Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,035,230

 Kỹ thuật cháy; NXB Xây Dựng; Hà Nội 2019
Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng; Đồng tác giả: Phạm Duy Vũ
Nơi xuất bản: NXB Xây Dựng; Mã số:  ;Năm XB: 2019
Số lượng XB: 500; Số lần tái bản: 0; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn