Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,280

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật tầng sôi và ứng dụng -Cao học
Ngành: Nhiệt
 2008 Học viên Cao học ngành công nghệ nhiệt, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Lò hơi nâng cao (thiết kế lò hơi) - Cao học
Ngành: Nhiệt
 2007 Học viên Cao học ngành công nghệ nhiệt, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Chuyên đề lò hơi (Đại học)
Ngành: Nhiệt
 2003 SV ngành Công nghệ Nhiệt-Điện lạnh, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
[4]Lý thuyết cháy nâng cao - Cao học
Ngành: Nhiệt
 1996 Học viên Cao học ngành công nghệ nhiệt, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Lò hơi (Đại học)
Ngành: Nhiệt
 1990 SV ngành Công nghệ Nhiệt-Điện lạnh, Khoa Nhiệt Điện lạnh, Trường Đại học bách Khoa -Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học bách Khoa -Đại học Đà Nẵng
[6]Tuốc bin-Nhà máy điện (Đại học)
Ngành: Nhiệt
 1990 SV ngành Công nghệ Nhiệt-Điện lạnh, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
[7]Lý thuyết cháy (Đại học)
Ngành: Nhiệt
 1990 SV ngành Công nghệ Nhiệt-Điện lạnh, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
[8]Kỹ thuật nhiệt
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1980 Đại học  Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
[9]Kỹ thuật nhiệt
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1980 Đại học  Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn