Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, QĐ Số 1306/GDDT 12/3/2001 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học giai đoạn 1996-2000. Năm: 2001.
[2] Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. QĐ Số 1632/GDDT 04/4/2001 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 1999-2000. Năm: 2001.
[3] Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. QĐ số 17125/GDDT, ngày 21/12/2001. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2000-2001.. Năm: 2001.
[4] Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. QĐ số 1614/GDDT, ngày 31/12/2004. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2002-2003.. Năm: 2004.
[5] Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. QĐ số 5171/GDDT, ngày 14/9/2005. Có thành tích đóng góp 30 năm xây dựng trường Đại học Bách Khoa 1975-2005. Năm: 2005.
[6] Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, ký ngày 13/7/2011. Năm: 2011.
[7] Ký niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, Bộ trưởng ký ngày 14/11/2011. Năm: 2011.
[8] Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ" giai đoạn từ năm học 2009-2010 đến 2011-2012. QĐ số 750/QĐ BGDĐT ngày 27.02.2013. Số: 750/QD-BGD ĐT. Năm: 2013.
[9] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; QĐ số 751/QĐ-BGD và ĐT, ngày 27.2.2013; Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2009-2010 đến năm học 2011-2012.. Số: số 751/QĐ-BGD và ĐT, ngày 27.2.2013. Năm: 2013.
[10] Danh hiệu Nhà Giáo Ưu tú, năm 2014, QĐ số 2919/QĐ/CTN, ngày 11/11/2014. Số: Số 2919/QĐ/CTN ngày 11/11/2014. Năm: 2014.
[11] Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ" giai đoạn từ năm học 2012-2013 đến 2014-2015. QĐ số 5540/QĐ-BGDĐT ngày 13.11.2015. Số: 5540/QĐ-BGDĐT. Năm: 2015.
[12] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, QĐ Số 5358/QĐ-BGDĐT, ngày 11/11/2016. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015 và 2015-2016.. Số: QĐ Số 5358/QĐ-BGDĐT. Năm: 2016.
[13] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Cơ sở 21 năm: 1981-1982; 1982-1983; 1990-1991; 1991-1992; 1992-1993; 1993-1994; 1996-1997; 1997-1998; 1998-1999; 1999-2000; 2000-2001; 2001-2002; 2002-2003; 2007-2008; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016;. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn