Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,154,135

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số giải pháp phát triển năng lực đánh giá cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học đáp ứng chuẩn đầu ra. Tác giả: TS. Hoàng Nam Hải*; ThS. Mã Thanh Thủy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(115).2017. Trang: 67. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[2]Bài báo: Bồi dưỡng năng lực vận dụng Toán học vào thực tiễn thông qua khai thác các bài toán thực tế trong dạy học Xác suất - Thống kê ở trường Trung học Phổ thông. Tác giả: TS. Hoàng Nam Hải*; ThS. Nguyễn Thanh Tùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 10(83).2014. Trang: 12. Năm 2014.
(Feb 25 2015 2:42PM)
[3]Bài báo: SOME POINTS OF VIEW ABOUT TEACHING AND LEARNING STATISTICS AT HIGH SCHOOLS. Tác giả: Hoàng Nam Hải
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Trường ĐH SP Hà Nội, No 1, Vol. 58 (2013), trang 13-22. Số: 58. Trang: 13-22. Năm 2013. (Jan 7 2016 12:54AM)
[4]Bài báo: Giúp sinh viên rèn luyện năng lực đọc hiểu bảng biểu và biểu đồ thống kê. Tác giả: Hoàng Nam Hải. Tạp chí Giáo dục. Số: 303. Trang: 36-38. Năm 2013. (Jan 7 2016 1:01AM)
[5]Bài báo: Về mô hình phát triển suy luận thống kê. Tác giả: Hoàng Nam Hải. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh. Số: 3 (52). Trang: 26-35. Năm 2012. (Jan 7 2016 1:05AM)
[6]Bài báo: Về việc phát triển năng lực suy luận định lượng cho học sinh tiểu học. Tác giả: Hoàng Nam Hải. Tạp chí Giáo dục
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 271. Trang: 36-38. Năm 2010.
(Jan 7 2016 1:11AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Nurture Statistical Reasoning in Teaching and Learning Statistics at High Schools and Professional Colleges. Proceedings of the 6th International Conference on Educational Reform (ICER 2013): ASEAN Education in the 21st Century © Mahasarakham University, 2013. Authors: Hoàng Nam Hải
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Thái Lan. No: 2013. Pages: 21-29. Year 2013. (Jan 7 2016 12:59AM)
[2]Article: Practicing to master the tables and charts to develop statistical reasoning ability of high school students in Vietnam, Proceedings of APEC-Ubon Ratchathani International Symposium 2011: Innovation on Problem Solving-Based Mathematics Textbooks and E-textbooks, November 2-5, 2011, Ubon Ratchathani University, Thailand, pages 108-116. pháp truyền thống, nặng về kỹ năng, quy trình, tính toán cồng kềnh mà không tập trung rèn luyện cho các em khả năng suy luận thống kê. Bài báo đưa ra những thách thức của việc phát triển năng lực suy luận thống kê cho sinh viên cao đẳng chuyên nghiệp với mong muốn góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy thống kê, tập trung vào phát triển năng lực suy luận thống kê hơn là kỹ năng tính toán khô khan như hiện nay. Authors: Hoàng Nam Hải. Thái Lan. No: 2011. Pages: 108-116. Year 2011. (Jan 7 2016 12:57AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn