Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,997,934

 The local property of the class $\mathcal E_{\chi,loc}$ and applications
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Nhật Quy
Nơi đăng: Kỷ yếu Đại hội Toán học lần thứ 8; Số: Lần thứ 8;Từ->đến trang: 440-445;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
In this paper we introduce a new weighted energy class of plurisubharmonic functions and show the local property of this class under some extra assumptions on weights.
ABSTRACT
In this paper we introduce a new weighted energy class of plurisubharmonic functions and show the local property of this class under some extra assumptions on weights.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn