Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,115

 Tác dụng của câu lạc bộ địa lý trong việc giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Tạp chí Nghiên cứu giáo dục
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số:  số 8;Từ->đến trang: 29 -32;Năm: 1993
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nội dung bài báo trình bày việc lựa chọn các hình thức sinh hoạt câu lạc bộ địa lý phù hợp nhằm giáo dục môi trường cho học sinh và các kết quả thực nghiệm của các năm học từ 1989 đến 1992. Phân tích, đánh giá kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm về giáo dục môi trường ở trường phổ thông
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn