Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,142

 Đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá là nhân tố quan trọng để phát triển tư duy độc lập sáng tạo và đổi mới phương pháp học tập trong sinh viên địa lí, trường Đại họa Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số:  số 1(18);Từ->đến trang: 81 - 84;Năm: 2007
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nội dung bài báo phân tích nhằm làm sáng tỏ cơ sở khoa học và sự cần thiết của việc đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên đại học nói chung và sinh viên địa lí nói riêng. Đồng thời đề xuất một số hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá có ưu thế trong việc phát triển tư duy độc lập sáng tạo, rèn luyện khả năng tự học và tự nghiên cứu cho sinh viên
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
This article aims to analyse and clarify the scientific basis and the need of the innovation of the foroms, methods of study andy and study results of students in general, especially Geography students. Concurrently, the writer puts forward some pre - eminent forms and methods of controlling and evaluating students' study results that can develop their independent and creative thinking and train their selt - conciousness in study and research.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn