Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,185,825

 Xây dựng phiếu học tập dùng trong dạy học trên lớp môn Địa lý lớp 10 Trung học phổ thông
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục; Số:  Số 168;Từ->đến trang: 30 - 32;Năm: 2007
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phiếu học tập là một phương tiện dạy học hữu ích, có hai chức năng chính: Cung cấp thông tin cho người học để người học xử lí thông tin phục vụ cho bài học; Công cụ để học sinh hoạt động và giao tiếp trong học tập. Việc xây dựng phiếu học tập là đặt ra những nhiệm vụ học tập và cụ thể hóa thành các vấn đề, các bài tập, các câu hỏi và những hướng dẫn, gợi ý về cách thực hiện. Nội dung bài báo này tập trung vào nghiên cứu nguyên tắc, quy trình xây dựng phiếu học tập để sử dụng trong dạy học ở trên lớp môn Địa lý lớp 10 THPT nhằm giúp học sinh học tập một cách tích cực, chủ động và sáng tạo, chống thói quen ỷ lại, thụ động trong học tập.
ABSTRACT
study card is a useful teaching mean, which includes 2 main functions: supplying information about the lesson for students and a tool for student to act and comunicate in their learning. Building study card relate to point out study tasks and especialize to issues, practices, questions and guideline about solution. This paper intent to study in principles, process to make study card using in gegraphical teaching in 10th grade of senior high school in oder to help students learn in active, positive and creative way.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn