Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,103

 Môi trường trường học - Một vấn đề cần báo động
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Môi trường trường học" thuộc chương trình nghien cứu VNRP; Số: ;Từ->đến trang: 4 -7;Năm: 1997
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thông qua việc nghiên cứu hiện trạng môi trường ở các trường phổ thông trong thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam về môi trường vật lý, cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ dạy học, những tác động của môi trường học đến chất lượng dạy và học, đồng thời đưa ra những cảnh báo để có các giải pháp cải thiện, đó là nội dung chính của báo cáo khoa học.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn