Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,090

 Môi trường trường học - Mối quan hệ giữa môi trường trường học và sự phát triển toàn diện của học sinh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội nghị khoa học môi trường toàn quốc; Số: ;Từ->đến trang: 90 - 91;Năm: 1998
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Môi trường trường học được hiểu là tổng hợp tất cả những điều kiện tồn tại trong phạm vi trường học, có ảnh hưởng đến mọi hoạt động xảy ra trong trường học. Bài báo cáo này đi sâu phân tích những ảnh hưởng của môi trường trường học đến các hoạt động: học tập, vui chơi giải trí, sức khỏe và thể lực, đến sự phát triển toàn diện của của học sinh. Từ đó đề xuất các giải pháp khả thi để cải thiện môi trường trường học để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn