Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,185,852

 Nội dung và phương pháp giáo dục môi trường cho sinh viên sư phạm ngành Địa lý thông qua một số môn học
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ IV về "Nâng cao chất lượng đào tạo"
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: 1990 - 1996;Năm: 2003
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giáo dục môi trường trong nhà trường là một nhiệm vụ chiến lược lâu dài và quan trọng, nhưng muốn thực hiện được nhiệm vụ đó thì phải có đội ngũ giáo viên có đầy đủ năng lực cả về lĩnh vực chuyên môn lẫn lĩnh vực giáo dục môi trường. Nhiệm vụ của các trường sư phạm là vừa đào tạo chuyên môn, đồng thời đào tạo ra những chuyên gia giáo dục môi trường. Việc xác định nội dung và phương pháp giáo dục môi trường cho sinh viên sư phạm địa lý thông qua các môn học chính là để thực hiện nhiệm vụ đào tạo chuyên ra giáo dục môi trường. Nội dung bài báo cáo này đi sâu nghiên cứu những nội dung và phương pháp giáo dục môi trường thông qua các học phần: Khí hậu khí tượng, Thủy văn, Thổ nhưỡng, Sinh quyển và lớp vỏ cảnh quan, địa lý tự nhiên Việt Nam, địa lý kinh tế - xã hội  Việt Nam nhằm trang bị kiến thức và phương pháp giáo dục môi trường cho sinh viên sư phạm Địa lý
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
Environmental education in school is a long-term and important task. However, in oder to do this task, it is required a teaching staff who have enough both professional and educated ability in environmental education. The responsibility of educational university is academic training and creating experts in this feild. Determining content and methods for envioronmental education for geographical students through some subjects is serving this responsibility. This paper study in academic way in some content and methods to educated environment via some subjects: climatology and meteorology, hydrology, pedology, biosphere and landscape study, Vietnamese natural geography, Vietnamese Socio-economic geography...in oder to provide geographic educational students knowledge and methos in environmental education.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn