Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,999

 Cải tiến phương pháp dạy học truyền thống để phát triển tư duy địa lý cho học sinh trong dạy học địa lý ở trường phổ thông nhằm thực hiện yêu cầu của cải cách giáo dục
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học địa lý - Thách thức và giải pháp" - Trường ĐHSP - Đại học Huế; Số: ;Từ->đến trang: 37 - 45;Năm: 2003
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Yêu cầu của đổi mới phương pháp dạy học địa lý hiện nay rất chú trọng phát triển tư duy độc lập,coi đó là một nhiệm vụ quan trọng và là tư tưởng chủ đạo trong việc đổi mới phương pháp dạy học địa lý. Tuy nhiên, trong thực tế điều kiện dạy học ở nhà trường phổ thông hiện nay còn nhiều hạn chế nên chất lượng dạy học chưa cao. Xuất phát từ yêu cầu của đổi mới dạy học, từ điều kiện thực tế báo cáo này đi sâu nghiên cứu việc cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống để phần nào giải quyết những mâu thuẫn giữa thực trạng dạy học địa lý và yêu cầu đổi mới để phát triển tư duy địa lý, nâng cao chất lượng dạy học địa lý
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
Today, innovation in teaching method focus on improving independent thinking, consider it as an important task and main thought in renovation of geographical teaching method. However, the reality of teaching condition in high school has many disadvantages, so the teaching quality is not good. From the criteria of teaching innovation and the real condition, this paper research deeply in improvement of traditional teaching method in oder to solve the contradict between teaching situation and requirement of renovation in geography. Therefore we can gain the geographical thinking for students and improve teaching quality.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn