Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,185,838

 Đổi mới phương pháp dạy học địa lý trong trường sư phạm: mục đích - biện pháp - điều kiện
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học" - Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: 75 - 81;Năm: 2001
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đổi mới phương pháp giáo dục là một tất yếu lịch sử, nó phải được bắt đầu từ các trường sư phạm, nơi đào tạo nguồn giáo viên cho phổ thông. Để thực hiện đổi mới cần nhiều yếu tố. Bài báo cáo này đi sâu nghiên cứu về mục đích của đổi mới, những biện pháp và điều kiện để đổi mới phương pháp dạy học ở các trường Sư phạm nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn giáo viên cho xã hội
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn