Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,185,763

 Mối quan hệ giữa nội dung và phương pháp trong việc lựa chọn phương pháp dạy học địa lý lớp 7 cải cách giáo dục
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội thảo khoa học Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: 86 - 90;Năm: 2004
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phương pháp dạy học có mối quan hệ rất chặt chẽ với nội dung dạy học, đây là hai thành tố của quá trình đổi mới giáo dục. Vì vậy phải xuất phát từ nội dung bài học để lựa chọn phương pháp dạy học cho phù hợp. Bài báo cáo này muốn đè cập đến nội dung chương trình, sách giáo khoa địa lý lớp 7 cải cách để đưa ra một số gợi ý trong việc lựa chọn phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả dạy học
ABSTRACT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn