Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,955

 Tiềm năng và hiện trạng tình hình kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 3 - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: ;Từ->đến trang: 601 - 606;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hòa Vang là một huyện ngoại thành của Đà Nẵng có nhiều lợi thế đẻ phát triển kinh tế trang trại. Nhằm giúp địa phương phát triển tổng hợp và có hiệu quả lãnh thổ, nội dung báo cáo này đi sâu nghiên cứu tiềm năng và hiện trạng tình hình kinh té trang trại trong những năm qua của huyện Hòa Vang, phân tích một số hạn chế và bước đầu đề xuất một số giải pháp để kinh tế trang trại địa phương mang lại hiệu quả cao hơn
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
Hoavang, a suburban district of Danang city, has many advantages to develop farming economy. In order to help this area develop extensively and effectively, we are confident to do a broad research on: The Potential and Reality of the Farming Economiy in the last few years in the district of Hoavang. We also analyse some short comings and propose some ideas to help the farming economy reach higher achievements.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn