Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,185,710

 Tiểu luận, bài tập lớn, chuyên luận môn học là những hình thức kiểm tra thúc đẩy quán trình tự học, tự nghiên cứu và đánh giá được năng lực tư duy độc lập, sáng tạo của sinh viên.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá trong dạy học" - Trường ĐHSP - Đại học Huế; Số: ;Từ->đến trang: 53 - 58;Năm: 2005
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Từ những nghiên cứu và thực tiễn dạy học nhiều năm, bài báo cáo nhằm phân tích, làm sáng tỏ cơ sở lí luận và thực tiễn của một số hình thức kiểm tra đánh giá như: Tiểu luận, bài tập lớn, chuyên luận môn học là những hình thức kiểm tra phù hợp với đối tượng sinh viên, nó phản ánh được phương pháp tự học, tự nghiên cứu và đặc biệt đánh giá được năng lực tư duy độc lập, sáng tạo của sinh viên. Về thực chất đây cũng là đổi mới dạy học theo quan điểm của lí luận dạy học hiện đại.
ABSTRACT
Based on some recent researchs and experimental teaching in many year, this paper in order to analysis and clear theoretical and practical basis of some kind of testing such as: essay, assignments,  subject editorials...which are suitable for students. They reflect the student's ability of self-study and self-research, assess the independent and creative thinking of students. In fact, all of them are new teaching methods according to the view of modern teaching theory.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn