Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,185,901

 Sinh viên nghiên cứu khoa học - Đó chính là con đường của sự tìm tòi độc lập và sáng tạo
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đậu Thị Hòa, Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Phương pháp dạy và học địa lý" - Khoa Địa lý, Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: ;Từ->đến trang: 25 - 34;Năm: 2004
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong trường đại học, nghiên cứu khoa học (NCKH) là đòn bẩy, là động lực để nâng cao hiệu quả dạy học. NCKH là tạo tiềm lực, xây dựng tiềm lực, bồi dưỡng tiềm lực, thúc đẩy sự phát triển về chất của nhà trường. Đối với sinh viên NCKH chính là sự tự học, sự tìm tòi độc lập và sáng tạo. Trong bài báo cáo này chúng tôi đi sâu vào khía cạnh phân tích những vai trò của NCKH đối với sinh viên và đưa ra những giải pháp để thúc đẩy và nâng cao chất lượng NCKH cho sinh viên ngành Địa lý của trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
ABSTRACT
In universities, science research is a lever and motivation to improve the teaching effect. Science research is make, build and cultivate potential as well as impulse the development of schools. For student, it is a self-study process, independent and creative research. In this paper, we focus on analysing the roles of science research and give out the methods to improve and increase it's quality for geographical student in Danang University of Education.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn