Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,143

 Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần "Lí luận dạy học địa lí" nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên sư phạm địa lí.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đậu Thị Hòa
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 2 (25);Từ->đến trang: 98-103;Năm: 2008
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lí luận dạy học địa lí là học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo cử nhân sư phạm địa lí, nó cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lí luận dạy học bộ môn. Các kiến thức của học phần này vừa mang tính lí thuyết lại vừa mang tính kinh nghiệm và thực hành. Trong xu thế đổi mới phương pháp dạy học ở đại học hiện nay, đặc biệt là việc áp dụng đào tạo tín chỉ thì việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trong giảng dạy học phần này là điều rất cần thiết và đây chính là nội dung chủ yếu của bài viết này.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
Geography Teaching Methodology is a very important course in the BA in Geography teacher training program as it provides students with basic knowledge of the subject teaching methodology. The knowledge containing in the course includes theory, experience and practicality. In the present trend of teaching method innovation, especially with the application of the credit system in training, the implementation of active teaching methods to promote the self-study ability of students in teaching this course is very essential and is also the main content of this paper.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn