Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,198

 Một số kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học qua 5 năm thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ ở khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đậu Thị Hòa
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN; Số: 1 (01);Từ->đến trang: 102-109;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chuyển đổi hình thức giáo dục từ niên chế sang học chế tín chỉ là thực hiện cuộc cách mạng giáo dục, đáp ứng nhu cầu xã hội. Việc đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo tín chỉ không ngoài mục đích tìm đến một chất lượng cao cho nền giáo dục đại học. Đại học Đà Nẵng bắt đầu đào tạo theo học chế tín chỉ từ năm học 2006, khoa Địa lí chúng tôi cũng đã cố gắng nỗ lực nhiều trong đổi mới chương trình đào tạo, biên soạn giáo án, giáo trình, phương pháp đào tạo để đáp ứng những yêu cầu của học chế tín chỉ và cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi chỉ đề cập đến những kinh nghiệm bước đầu về đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả dạy học ở khoa Địa lí ở trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
Changing the form of education from acadamic year system to credit system is a significant evolution to meet the demand of the society indeed. As a result of that, the innovation of teaching methods in credit training system is aimed to improve university education quality. Following the pioneer steps of Da Nang University in implementing credit system in training from 2006, the Faculty of Geography has been putting a lot of efforts in reforming curriculum, editing teaching materials, and changing teaching methods to meet the requirements of the new training system. Some initial results have been achieved. Within the scope of this article, I only mention some initial experience on teaching method renovation to improve training quality after the course of five years of applying credit training system in the Faculty of Geography – University of Education – Da Nang University.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn