Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,095

 Phương pháp hướng dẫn học sinh tự học với kênh chữ trong sách giáo khoa địa lí lớp 10.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  TS. Đậu thị Hòa, Ths. Trần Thị Phượng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 1(42);Từ->đến trang: 202-207;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dạy cho học sinh tự học đang là mục đích quan trọng của ngành giáo dục phổ thông, chỉ có rèn luyện cho học sinh kĩ năng tự học thì mới có thể đào tạo ra những thế hệ người lao động biết tự làm giàu tri thức, làm chủ và sáng tạo trong công việc. Trong dạy học địa lí phổ thông có nhiều phương tiện để hướng dẫn học sinh tự học, trong phạm vi bài báo này, chúng tôi tập trung vào các phương pháp hướng dẫn học sinh tự học với kênh chữ của SGK địa lí lớp 10 nhằm phát huy tính độc lập tích cực và tạo thói quen tự học. Những phương pháp mà chúng tôi tập trung nghiên cứu thực nghiệm là hướng dẫn học sinh tự học với kênh chữ bằng phiếu học tập và hưỡng dẫn học sinh tự diễn đạt nội dung đọc được từ kênh chữ trong sách giáo khoa bằng cách hình thức: Văn bản, sơ đồ, bảng kiến thức….
ABSTRACT
Guiding students to self-studying is an strategic objective of high-school education. Only with training students self-studying skills, the education system can be able to train knowledgable, independent and creative labor force. In high-school geology teaching, there is a number of methods and means to guide students to self-learning. In this article, we mainly focus on such methods dealing with text channel in 10th grade geology textbook to explore positive independence and self-studying skills for students.Guiding students to self-studying is an strategic objective of high-school education. Only with training students self-studying skills, the education system can be able to train knowledgable, independent and creative labor force. In high-school geology teaching, there is a number of methods and means to guide students to self-learning. In this article, we mainly focus on such methods dealing with text channel in 10th grade geology textbook to explore positive independence and self-studying skills for students.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn