Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,183

 Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án để dạy các học phần Tài nguyên khoáng sản, khí hậu, đất, nước và ô nhiễm môi trường ở khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đậu Thị Hòa
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 2(43);Từ->đến trang: 143-150;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, để đáp ứng với yêu cầu mới của xã hội trong việc đào tạo nguồn nhân lực, các trường đại học đang thực hiện đổi mới cách dạy học theo hướng tích cực, hiện đại. Mỗi giáo viên phải dựa vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của đơn vị mình để lựa chọn những hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp nhất nhằm phát huy được tính độc lập, tích cực, chủ động và phát huy tiềm năng sáng tạo của sinh viên trong học tập và nghiên cứu. Qua nhiều năm giảng dạy, chúng tôi đã vận dụng một số hình thức, phương pháp, kĩ thuật mới trong dạy học một số học phần và đã đem lại cho chúng tôi những kết quả khả quan. Nội dung bài viết này chỉ đi sâu trình bày việc vận dụng phương pháp dạy học theo dự án để dạy các học phần: Tài nguyên khoáng sản, khí hậu, đất, nước và ô nhiễm môi trường.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
Nowadays, in order to respond to new requirement of society in manpower training, universities are conducting innovation in teaching actively and modernly. Each teacher based on certain condition and situation to choose forms, methods and techniques which are most suitable for raising the sense of independent, active, initative and creative of students in learning and researching. In many years of teaching, we applied some kinds, methods and new techniques in teaching some subjects and this task brought us some satisfactory results. This paper mention about application of project method to teach some subjects: resource of mineral, climate, soil, water and environmental pollution.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn