Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,074

 Tổ chức hướng dẫn sinh viên sư phạm sử dụng một số kĩ thuật dạy học tiên tiến trong dạy học địa lí ở trường Trung học phổ thông
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgree
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đậu Thị Hòa
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 7(56);Từ->đến trang: 104-110;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Điều 28 Luật giáo dục đã nêu rõ: "...Cần phải áp dụng những phương pháp, kĩ thuật dạy học hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề..." Thực trạng hơn một thập niên đổi mới dạy học ở phổ thông cho thấy: tư tưởng dạy học theo lối truyền thống vẫn ăn sâu trong tầng lớp giáo viên, tạo nên sức ì lớn và thói quen học thụ động vẫn phổ biến trong học sinh. Việc vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tiên tiến vẫn còn hạn chế, điều này làm cho hiệu quả dạy học, chất lượng đào tạo phổ thông còn thấp. Việc tổ chức, hướng dẫn sinh viên sư phạm sử dụng một số kĩ thuật dạy học tiên tiến để có thể áp dụng thành thạo trong dạy học địa lí ở trường phổ thông sau khi ra trường là nội dung cơ bản của bài báo này.
ABSTRACT
Article 28 of the Education Law clearly states that "...It is necessary to apply some advanced teaching methods and techniques to foster the capacity of problem-solving and creativity of students" The fact of innovating teaching methods in high schools for over a decade pointed out that: the thought of traditional teaching method was rooted in high school teachers’ minds, which caused a large inertia and passive-learning habits among students. The use of advanced teaching methods and techniques was still limited, thus, led to low quality and effectiveness of high school education. Organizing and guiding pedagogic students to use some advanced teaching techniques in order to apply proficiently in teaching Geography in high schools after graduation are the basic content of this paper.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn