Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,473

 Phương pháp hướng dẫn sinh viên xây dựng Bản đồ tư duy trong học tập các học phần Địa lí tự nhiên Việt Nam ở khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm.
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions te
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đậu Thị Hòa, Giảng viên khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 12 (61);Từ->đến trang: 50 - 55;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong quá trình dạy học ở đại học hiện nay, việc phát triển tư duy sáng tạo cho sinh viên luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu, nhằm hướng cho sinh viên có một phương cách học tập, nghiên cứu tích cực, tự chủ và sáng tạo. Vì vậy, người giảng viên đại học không chỉ là người cung cấp tri thức mà cần thiết phải giúp sinh viên khám phá tri thức, phát hiện và sáng tạo những tri thức mới, có như vậy mới có thể đáp ứng nhu cầu của đất nước trong xu thế của một nền kinh tế hội nhập hiện nay. Nội dung bài báo đi sâu nghiên cứu cách thức hướng dẫn sinh viên xây dựng Bản đồ tư duy trong dạy học các học phần Địa lí tự nhiên Việt Nam, đây là một trong những phương pháp học tập tốt, nó giúp sinh viên phát huy năng lực tự học và phát triển tư duy sáng tạo, nâng cao được hiệu quả học tập bộ môn.: Bản đồ tư duy; phương pháp xây dựng bản đồ tư duy; quy trình; quy tắc; phương pháp học với bản đồ tư duy.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
In the process of teaching in universities today, developing the creative thought in students has always been one of the top priorities, which orientated students have a positive, independent and creative researching and learning method. Therefore, university lecturers not only the ones who provide knowledge, but also need to help students discover and create new knowledge, so they can meet the demand of an integrating economic trend of our country nowadays. This article deeply studied about the method of guiding students to build mind maps in studying Vietnamese Natural Geography credits. This is one of good studying methods which helps students to develop their self-study ability and creative thinking, and also improve academic performance.: mind maps; methods of building mind maps; process; rule; methods of studying with mind maps.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn