Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,387

  THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM Ở KHOA ĐỊA LÍ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Đậu Thị Hòa, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục; Số: 340 (kì 2/tháng 8);Từ->đến trang: 44 - 46;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vấn đề căn bản của đổi mới phương pháp dạy học ở đại học hiện nay là hướng tới phương pháp học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động của người học. Tuy nhiên việc áp dụng phương pháp học tập chủ động đòi hỏi người giảng viên phải nỗ lực và đầu tư rất nhiều công sức. Học tập chủ động cũng có nghĩa là dạy học chủ động. Nó yêu cầu người giáo viên phải thay đổi những phương pháp dạy học đã lỗi thời, không ngừng cập nhật những kỹ thuật mới để có thể từng bước xây dựng một môi trường học tập cởi mở và năng động cho sinh viên. Chính vì vậy, vấn đề cốt lõi của phương pháp học tập chủ động nằm ở việc giảng viên phải thiết kế được các hoạt động học tập tích cực cho sinh viên. Nội dung bài báo này chúng tôi đề cập đến kĩ thuật thiết kế các hoạt động học tập cho sinh viên trong dạy học môn Địa lí Tự nhiên Việt Nam ở khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
The fundamental of the pedagogical reform at university level is the replacement of passive learning routines of students by Active Learning Methodology. However, the application of active learning pedagogies requires a great deal of efforts and investments of teachers. Active learning implies active teaching. It requires lecturers to change their out of date teaching routines and adopt new techniques accordingly and persistently, in order to gradually build up the active and engaging learning environment for students. Therefore, the core issue falls in the hands of the lecturers, that is, how to design dynamic, collaborative, and engaging learning activities for students. In this article, we introduce the techniques to design active learning activities for the course Vietnamese Natural Geography at the Faculty of Geography, University of Pedagogy – Danang University.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn