Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,475

 Xác định nội dung và phương pháp giáo dục môi trường qua một số môn học ở trường phổ thông cơ sở
Chủ nhiệm:  Bùi Công Minh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  TS. Đậu Thị Hòa (Thành viên tham gia nghiên cứu và viết phần GDMT qua môn Địa lí).
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: QNĐN-1995 ; Năm hoàn thành: 1995; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Giáo dục
Phân tích chương trình địa lý các lớp 6,7,8,9 để tìm các cơ hội giáo dục môi trường
Xác định các địa chỉ có thể lồng ghép giáo dục môi trường trong chương trình địa lý các lớp 6,7,8,9
Xác định những nội dung kiến thức môi trường để lồng ghép vào chương trình địa lý các lớp 6,7,8,9
Xác định những phương pháp giáo dục môi trường phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả GDMT
Các giáo án lồng ghép giáo dục môi trường trong dạy học địa lý các lớp 6,7,8,9
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn