Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,415

 Thực trạng môi trường ở các trường phổ thông trong tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và ảnh hưởng của nó đến việc đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.
Chủ nhiệm:  TS. Đậu Thị Hòa
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  TS. Nguyễn Tấn Lê, giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Ths. Nguyễn Văn Đoàn, giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: VNHL-VNRP-1997 ; Năm hoàn thành: 1998; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Môi trường
Nghiên cứu thực trạng về môi trường của các trường học trong tỉnh Quảng Nam và thành phố đà Năng, phân tích ảnh hưởng của môi trường đến chất lượng dạy học, đến sự hình thành, phát triển nhân cách và sức khỏe của học sinh, từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường trong các trường học của Quảng Nam và Đà Nẵng nhằm nâng cao chất lượng dạy học và đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội
- Kết quả khảo sát, đánh giá về môi trường vật lý của các trường học ở Quảng Nam và Đà Nẵng
- Kết quả khảo sát, đánh giá về phương tiện thiết bị dạy học của các trường học ở Quảng Nam và Đà Nẵng
- Kết quả khảo sát, đánh giá về ảnh hưởng của môi trường đến chất lượng dạy học, đến giáo dục đạo đức và sức khỏe của học sinh ở các trường học Quảng Nam và Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn