Bùi Thị Hoài
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,884,995

 
Mục này được 5013 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Thị Hoài
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  23/07/1980
Nơi sinh: Thạch Hà, Hà Tĩnh
Quê quán Thạch Hà, Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Văn phòng Công Đoàn ĐHĐN; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Công đoàn Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 3891115; Mobile: 0982073339
Email: bthoaicddhdn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2002 đến nay: Công tác tại Văn phòng Công đoàn ĐHĐN
Từ 2013 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn