Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,255,958

 VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT QUA NGÔN NGỮ BÀI THIỆU VÕ VIỆT
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
Nơi đăng: Kỷ yếu HTKH toàn quốc do Hội Ngôn ngữ học Việt Nam và Trường Đại học Sài Gòn tổ chức (tháng Tư năm 2015). Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.; Số: 1/2015;Từ->đến trang: 660 - 666;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Là hệ thống các phương thức luyện võ lực, võ thuật, võ lý,…võ Việt hình thành, và phát triển nhờ vào ngôn ngữ vừa thể hiện những tính chất của ngôn ngữ; ngược lại, văn hóa Việt cũng thể hiện qua võ Việt. Thiệu là thành quả kết tinh của văn hóa Việt, nhờ ngôn ngữ và văn tự để lưu truyền kinh nghiệm và văn hóa chiến đấu. Nghiên cứu ngôn ngữ võ Việt là một trong các điều kiện để nghiên cứu sâu rộng về văn hóa Việt. Kết quả nghiên cứu bước đầu về ngôn ngữ từ một số bài thiệu võ Việt sau đây nhằm góp phần hiểu thêm về văn hóa của Người Việt.
ABSTRACT
Vietnam's martial arts is a system modes combat skills; it appeared and development thanks to language. Vietnam martial arts has shown the nature of the language; opposite, Vietnam culture was also expressed through martial arts Vietnam, represented by the “Thiệu” - one of the cultural achievements of Vietnam - through language and writing in the “Thiệu” to preserve the cultural experience and fightculture. Study the language in the martial arts of Vietnam is one of the conditions for extensive research on the culture of Vietnam. Preliminary studies on the language of a number of martial arts Vietnam recommend the following to help learn more about the culture of Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn