Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,255,974

  KHAI THÁC CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH TÍN NGƯỠNG TẠI VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế về CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH VIỆT NAM HIỆN ĐẠI do Trường cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật & Du lịch Sài Gòn và Trường Đại học Charles de Gaulle (Pháp) đồng tổ chức; Số: ISBN: 978-604-73-4645-5;Từ->đến trang: 256 - 263;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Du lịch tín ngưỡng ở Việt Nam chưa được phát triển dù những năm qua đã có một số lượng lớn các di sản văn hóa phi vật thể, cấp quốc gia, được công nhận. Du lịch tín ngưỡng là một trong những ưu điểm để hội nhập du lịch thế giới. Du lịch tín ngưỡng sẽ giúp du khách đến và trải nghiệm những giá trị hữu hình và vô hình. Bài viết giới thiệu một số tài nguyên du lịch tín ngưỡng, tiềm năng du lịch tín ngưỡng và ý tưởng về phát triển du lịch tín ngưỡng tại Việt Nam.
ABSTRACT
Belief tourism isn't considered as an development although the past years, Vietnam has a great number of intangible cultural heritage, national level, which were recognized. Belief tourism is one of the main advantages for its integration into the world tourism. Belief tourism will to help tourists to come and experience tangible and intangible values. The article introduce some belief tourism resources, belief tourism potential and ideas about the development belief tourism in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn