Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,487

 Đánh giá sáng kiến kinh nghiệm trong Thi đua Hai tốt.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục; Số: 10/2004;Từ->đến trang: 14 - 16;Năm: 2004
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đánh giá sáng kiến kinh nghiệm trong thi đua Hai tốt của Ngành Giáo dục.
ABSTRACT
Assessment experience initiatives in education and training.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn