Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,431

 Tầm quan trọng của phương pháp và ý nghĩa của phương pháp đối với hoạt động giảng dạy.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Nội san Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 5;Từ->đến trang: 11 - 14;Năm: 2006
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Về Phương pháp dạy học.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn