Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,255,916

 Bàn thêm về từ nguyên “quản lý” và “quản lý hành chính”.
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Nhà quản lý (Viện Nghiên cứu và đào tạo quản lý)
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 15 ;Từ->đến trang: 14 - 17;Năm: 2004
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bàn thêm về từ nguyên “quản lý” và “quản lý hành chính”.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn