Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,592,237

 Chu kỳ hành động ý chí - Cơ sở xác định số lượng chức năng quản lý
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
Nơi đăng: Thông tin Quản lý Giáo dục. Số đặc biệt; Số: XB 42/GP-XBBT 01/9/06 Cục BC - Bộ VHTT;Từ->đến trang: 113 - 115;Năm: 2006
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Làm quản lý là làm những gì ? Có bao nhiêu chức năng quản lý ? Dựa vào cơ sở nào để xác định số lượng chức năng quản lý ? Chukỳ hành động ý chí - Cơ sở xác định số lượng chức năng quản lý
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn