Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,579

 Viết và chấm sáng kiến kinh nghiệm trong phong trào thi đua ở ngành học phổ thông.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo “45 năm Trường Đại học Sư phạm Huế”
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: BTC Hội thảo xin phép tác giả để đăng lại bài báo;Từ->đến trang: 67 - 71;Năm: 2002
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thực trạng hoạt động viết và chấm Sáng kiến kinh nghiệm ở trường phổ thông.
Vấn đề.
Giải pháp.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn