Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,598

 Đánh giá sinh viên theo quy chế của Bộ GD&ĐT.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học về MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ MÔ HÌNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI tại tp HCM; Số: Kỷ yếu và Đĩa CD do BTC phát hành;Từ->đến trang: 121 - 125;Năm: 2005
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đánh giá sinh viên theo quy chế của Bộ GD&ĐT. Hội thảo khoa học về Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam - Bộ GD&ĐT, 2004
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn