Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,426

 Thuật ngữ “quản lý hành chính” dưới góc độ từ nguyên.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Hoàng Ngọc Hùng
Nơi đăng: Hội thảo khoa học - Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam - Bộ GD&ĐT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: Kỷ yếu và Đĩa CD do BTC phát hành.;Từ->đến trang: ;Năm: 2004
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

Danh và Thực.
Chính danh.
Ngữ nghĩa.
Từ nguyên.

ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn