Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,497

 Minh chứng về giáo dục bảo vệ môi trường trong kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
Nơi đăng: HTKH quốc tế: “Nhận thức về nhu cầu bảo vệ môi trường: Vai trò của Giáo dục đại học” tại Sài Gòn và An Giang do AusAID tài trợ.
marriage affairs open i want an affair
; Số: Kỷ yếu;Từ->đến trang: 276 - 289;Năm: 2010
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Giáo dục nhận thức về nhu cầu bảo vệ môi trường (BVMT) ở đại học (ĐH) là hoạt động không tuỳ tiện mà thông qua chương trình đào tạo (CTĐT); kiểm định CTĐT về hoạt động này là một trong các biện pháp nâng hiệu quả quản lý nó. Nghiên cứu sau đây bước đầu khẳng định với các tổ chức kiểm định giáo dục ĐH về vai trò nguồn minh chứng của hoạt động BVMT ở trường ĐH.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
Awareness education about the necessity for environmental protection activities at the university are not arbitrary but have to through a training program; accreditationof this activity is one of the measures to improve management efficiency. The research mentioned-below has initially affirmed with the institutions of educational accreditation on the role of clear evidences of environmental protection activities in university.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn