Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,571

 Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở Tổ Bộ môn
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
Nơi đăng: Công trình NCKH kỷ niệm 35 năm Khoa Tâm lý - Giáo dục trường ĐHSP ĐHĐN.; Số: ;Từ->đến trang: 148 - 153;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở Tổ Bộ môn 
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn