Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,255,866

 Sử dụng phần mềm miễn phí để nâng hiệu quả giảng dạy ở Trường Đại học Sư phạm ĐHĐN - thực trạng và đề xuất
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Kỷ yếu HTKH Trường ĐH Thủ Dầu Một
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 26/4/13;Từ->đến trang: 110 - 116;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Công nghệ thông tin (CNTT) đã đi vào nhiều lĩnh vực của hoạt động dạy học. Đặc biệt, trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học, CNTT góp phần hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá. Giảng viên không chỉ muốn cải tiến kỹ thuật giảng dạy bằng ứng dụng các phần mềm mà còn muốn giao tiếp với người học qua các website tự thiết kế, qua diễn dàn thảo luận để nâng hiệu quả dạy học. Kết quả tìm hiểu bước đầu về tình hình sử dụng phần mềm miễn phí ở Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng sau đây nhằm phục vụ khâu quản lý ứng dụng CNTT trong giảng dạy để phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Information Technology (IT) has gone into many areas of teaching and learning activities. In particular, during the renovation of teaching methods, IT help support innovation in teaching methods of the positive direction. Teachers do not just want to improve teaching techniques in software applications but also to communicate with learners through self-designed website, through discussion forums to increase teaching effectiveness. Initial Findings on the use of free software in the University of Da Nang Pedagogy following stages in service management IT applications in teaching to promote active, creative learners.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn