Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,544

 50 năm môn võ AIKIBUDO Nhật Bản ở Việt Nam (1963 -2013)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
Nơi đăng: Kỷ yếu HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ VIỆT – NHẬT 2013 “Quan hệ hợp tác Việt – Nhật và vấn đề giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực”
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 1/2013/HTKH-QT;Từ->đến trang: 100 - 110;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Trong nền văn hóa phương Đông, Việt Nam và Nhật Bản có những đặc điểm chung và riêng phù hợp với vị trí địa chính trị, sự hình thành và phát triển của võ thuật là một trong những lĩnh vực - cụ thể môn võ AikiBudo Nhật Bản là một bằng chứng. Ở Việt Nam, AikiBudo có hai tên: Aikido Yoseikan, Aiki Ju Jitsu. Với yêu cầu cao về nội dung và kỹ thuật tinh vi nên môn võ này rất dễ gây thương tích. Vì vậy, AikiBudo không được tổ chức thi đấu đối kháng như nhiều môn võ thuật khác của Nhật (Judo, Karate, Kendo, vv) và thật khó để quảng bá rộng, do đó, không nhiều người biết về nó. Mặt khác, nhà võ Việt Nam có sự quý trọng sâu sắc với kỹ thuật của AikiBudo. Một số kết quả nghiên cứu ban đầu sau đây về lịch sử 50 năm truyền bá AikiBudo Nhật Bản tại Việt Nam nhằm góp phần phát triển sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, để phát triển đào tạo nguồn nhân lực, võ thuật Việt Nam-Nhật Bản và giao lưu văn hóa, kỷ niệm 40 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -Nhật Bản (1973-2013).
ABSTRACT
In the Eastern culture, Vietnam and Japan have the general and particular characteristics prescribed by the geopolitical position, the formation and development of the martial arts is one of the fields which is specific and Japanese AikiBudo is an evidence. In Vietnam, AikiBudo has two names: Aikido Yoseikan, Aiki Ju Jitsu. With high requirement of content and sophisticated technical which are easy to cause injury. So AikiBudo is not organized for antagonistic competition as other Japanese martial arts (Judo, Karate, Kendo, etc.); It is hard to propagate with wide range, so not many people know it. On the other hand, Vietnamese martial arts circle has a deep respect with all techniques of AikiBudo. The following initial results about history of Japanese AikiBudo and 50 years to propagate this martial in Vietnam to contribute to the development of cooperation between Vietnam and Japan for human resource training, Vietnam-Japan martial arts and cultural exchanges for the 40 year anniversary of the Vietnam-Japan diplomatic relation establishment, (1973 – 2013).
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn