Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,255,896

 Giải pháp nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho đội ngũ giáo viên phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
Nơi đăng: Viên Nghiên cứu Giáo dục phía Nam (Kỷ yếu HTKH ngày 29/12/2013); Số: 1/2013/VNCGD-HTKH;Từ->đến trang: 155 - 170;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu khoa học ứng dụng là dạng nghiên cứu vận dụng sáng kiến. Giải pháp tổng kết sau ứng dụng có thể là sáng chế công nghệ, giải pháp vật liệu, giải pháp quản lý quá trình xã hội (như quá trình giáo dục,quản lý) được sử dụng trong phạm vi giới hạn hoặc triển khai phổ cập. Từ cơ sở khoa học (triết học, tâm lý học, quản trị học), những đề xuất sau đây về việc đổi mới kỹ năng nghiên cứu và cải tiến việc kiến tập, thực tập ở sư phạm, phát huy hiệu lực quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn ngành.
ABSTRACT
Scientific research is the application form to apply research initiatives. Solution summary after application may be technological invention, material solutions, management solutions social processes (such as the education, management) are used in limited scope or spectrum deployment counter. From the scientific basis (philosophy, psychology, school administration), the following proposals on innovation and research skills improve is practice, practice in teaching and promoting the effective management scientific research activities in the whole Vietnam education sector today.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn