Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,482

 Du lịch võ thuật Việt Nam – thực trạng và giải pháp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế về TOÀN CẦU HÓA DU LỊCH VÀ ĐỊA PHƯƠNG HÓA DU LỊCH tổ chức tại Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.; Số: 1/2015;Từ->đến trang: 106 - 111;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Nghiên cứu này trình bày thực trạng du lịch võ thuật tại Việt Nam qua hoạt động tìm hiểu nhu cầu của du khách, cung cấp, giải thích, hướng dẫn, sản xuất các sản phẩm vật thể, tư vấn, quản lý, kinh doanh .... Các thông tin ban đầu có thể giúp các nhà quản lý và chủ doanh nghiệp khi họ cần đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ du lịch võ thuật để cung cấp giải pháp đáp ứng nhu cầu của du khách, góp phần phát triển ngành du lịch võ thuật ở Việt Nam .
ABSTRACT
This study presents the current status of martial arts tourism activities in Vietnam through understanding the needs of travelers, supply, explain, guide and produce tangible products, consulting, management, business .... the original information can help managers and business owners when they need to assess the status of tourism service quality martial arts to provide solutions that meet the needs of visitors, contributing development of tourism industry in Vietnam martial arts.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn