Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 48,989,382

[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng qui trình quản lý sách dựa trên chuẩn DDC tại thư viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: T2010-03-50. Năm: 2011. (Oct 20 2015 3:09PM)
[2] Đề tài Khác: Lập webblog tư liệu tham khảo về Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục Đại học (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm). . Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: TTTTK-SV. Năm: 2009. (Jan 23 2011 3:32PM)
[3] Đề tài Khác: Lập webblog tư liệu tham khảo cho thủ thư Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm). . Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: TTTK-TVĐH. Năm: 2009. (Jan 23 2011 3:35PM)
[4] Đề tài Khác: Lập webblog tư liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành Báo chí (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm) . Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: TTTK-BC. Năm: 2009. (Jan 23 2011 3:41PM)
[5] Đề tài Khác: Lập và thực hiện chương trình bồi dưỡng kỹ năng sử dụng máy tính, internet và khai thác thông tin nghiệp vụ thư viện cho thủ thư Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm). Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Thành viên: . Mã số: BDNVTT. Năm: 2009. (Jan 23 2011 4:41PM)
[6] Đề tài Khác: Biên soạn nội dung và thiết kế hình thức các phiếu thu thập thông tin phục vụ kiểm định chất lượng đào tạo (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm).. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: KĐCHĐT-PTK. Năm: 2009. (Jan 23 2011 7:12PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông TP Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Thành viên: Không có. Mã số: LVCHQLGD. Năm: 2006. (Jan 19 2011 8:46PM)
[8] Đề tài Khác: Thông tin tư liệu 65 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm). Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: TTTL-ĐTNCS. Năm: 2006. (Jan 23 2011 12:51AM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Tính toán chỉ số mặt bằng dân trí, chỉ số phát triển giáo dục.. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: TLTN/CNQLGD. Năm: 2002. (Jan 19 2011 9:05PM)
[10] Đề tài Khác: Thông tin tư liệu truyền thống Khoa Tâm lý - Giáo dục trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (1976 - 2001) . Loại đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm.. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: NCKH-TLGD-2001. Năm: 2001. (Jan 22 2011 9:09AM)
[11] Đề tài Khác: Cấu trúc, nội dung tập tư liệu truyền thống (nội san) lớp sinh viên - Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Thành viên: Không có. Mã số: TLGD-NCKH/GVCN. Năm: 2001. (Jan 22 2011 9:18AM)
[12] Đề tài Khác: Điều lệ Giải vô địch VoVinam - Liên hoan Búp sen hồng toàn quốc. Đề tài phục vụ nhu cầu (đặt hàng) của Tổ chức Chính trị xã hội.. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Thành viên: Không có. Mã số: ĐL - GVĐ. Năm: 2000. (Jan 19 2011 9:24PM)
[13] Đề tài Khác: Xây dựng chương trình cải cách huấn luyện môn võ Aikido (Yoseikan) Nhật Bản. Đề tài phục vụ nhu cầu các tổ chức xã hội.. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: HLHĐ - AY. Năm: 1999. (Jan 19 2011 8:39PM)
[14] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng chương trình môn Quản trị học đường cho sinh viên sư phạm.. Chủ nhiệm: Đồng tác giả. Thành viên: Lê Nhị Hà, Hoàng Ngọc Hùng, Nguyễn Tấn Lê. Mã số: QMS-ĐTG98. Năm: 1998. (Jan 19 2011 8:09PM)
[15] Đề tài Khác: Xây dựng chương trình huấn luyện võ thuật cho lực lượng vũ trang. Đề tài phục vụ nhu cầu (đặt hàng) của Lực lượng vũ trang.. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: ĐHVT-LLVT97. Năm: 1997. (Jan 19 2011 8:27PM)
[16] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng chương trình huấn luyện đoãn côn cho lực lượng vũ trang. Loại đề tài phục vụ nhu cầu (đặt hàng) của các Lực lượng vũ trang, bán vũ trang.. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: ĐCBP-LLVT96. Năm: 1996. (Jan 19 2011 8:33PM)
[17] Đề tài cấp cơ sở: Thu thập và xử lý thông tin thanh tra nhà nước về giáo dục.. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: TN - TTGD. Năm: 1996. (Jan 19 2011 9:20PM)
[18] Đề tài cấp cơ sở: Thu thập và xử lý thông tin về công tác Đảng ở trường trung học.. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Thành viên: Không có. Mã số: XDĐ-TC. Năm: 1994. (Jan 19 2011 8:58PM)
[19] Đề tài cấp cơ sở: Hiệu trưởng trường THPT quản lý biên soạn và sử dụng đề trắc nghiệm khách quan.. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: CBQL-HT PTTH. Năm: 1994. (Jan 19 2011 9:14PM)
[20] Đề tài cấp cơ sở: Khai thác nguồn tài liệu thư viện trường Nghiệp vụ giáo dục TƯ phục vụ đào tạo.. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: ĐHTV_NVTW87. Năm: 1987. (Jan 19 2011 8:52PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn