Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,255,860

 Xây dựng qui trình quản lý sách dựa trên chuẩn DDC tại thư viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Hoàng Ngọc Hùng; Thành viên:  
Số: T2010-03-50 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
Các hoạt động xây dựng qui trình quản lý sách dựa trên chuẩn DDC tại thư viện trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
Sản phẩm: Qui trình quản lý sách dựa trên chuẩn DDC tại thư viên trường Đại học 
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me

Kinh nghiệm xây dựng qui trình quản lý sách dựa trên chuẩn DDC tại thư viện trường Đại học Sư phạm .
Sản phẩm: Qui trình quản lý sách dựa trên chuẩn DDC tại thư viện trường Đại học 
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn