Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,255,914

 Xây dựng chương trình môn Quản trị học đường cho sinh viên sư phạm.
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Đồng tác giả; Thành viên:  Lê Nhị Hà, Hoàng Ngọc Hùng, Nguyễn Tấn Lê
Số: QMS-ĐTG98 ; Năm hoàn thành: 1998; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Chưa xác định
- Nghiên cứu nhu cầu kiến thức Quản trị học đường và  kỹ năng, thái độ liên quan của sinh viên sư phạm
- Đề xuất khung chương trình đào tạo

SP: Khung chương trình môn học
ĐC: Trường sư phạm

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn