Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,545

 Khai thác nguồn tài liệu thư viện trường Nghiệp vụ giáo dục TƯ phục vụ đào tạo.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Hoàng Ngọc Hùng; Thành viên:  Không có
Số: ĐHTV_NVTW87 ; Năm hoàn thành: 1987; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

- Nghiên cứu và phân loại nguồn tài liệu tại thư viện trường Nghiệp vụ giáo dục TƯ
- Đề xuất các biện pháp khai thác tài liệu phục học tập chương trình đại học thư viện.

-  Nội dung thông tin giới thiệu tài liệu thư viện trường
- Chương trình đào tạo (Đại học Thư viện)

- 10 nhóm kinh nghiệm khai thác nguồn tài liệu phục vụ học tập (phục vụ đào tạo các khóa Đại học Thư viện)

- Được chọn báo cáo phổ biến cho học viên (Khoa Thư viện) Trường Nghiệp vụ giáo dục TƯ năm 1987. 

marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn