Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,276,320

 Tính toán chỉ số mặt bằng dân trí, chỉ số phát triển giáo dục.
Chủ nhiệm:  Hoàng Ngọc Hùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Không có
Số: TLTN/CNQLGD ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

Đề tài ứng dụng các công thức tính toán chỉ số mặt bằng dân trí, chỉ số phát triển giáo dục và nhận xét.         


Nội dung minh họa ứng dụng công thức tính chỉ số mặt bằng dân trí, chỉ số phát triển giáo dục

Minh họa ứng dụng lý luận quản lý giáo dục để nhận xét chỉ số mặt bằng dân trí, chỉ số phát triển giáo dục .   Quan niệm và kết luận của nội dung nhận xét được đánh giá là độc đáo.


 

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn