Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,255,898

 Thu thập và xử lý thông tin thanh tra nhà nước về giáo dục.
Chủ nhiệm:  Hoàng Ngọc Hùng
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  Không có
Số: TN - TTGD ; Năm hoàn thành: 1996; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

Lý thuyết  thông tin
Lý luận thanh tra nhà nước về giáo dục
Ứng dụng việc thu thập và xử lý thông tin khi thanh tra nhà nước về giáo dục.  
 


Sắp xếp nội dung lý thuyết  thông tin - phục thanh tra viên giáo dục
Nội dung lý luận thanh tra nhà nước về giáo dục
Những đề xuất ứng dụng việc thu thập và xử lý thông tin khi thanh tra nhà nước về giáo dục.  


Tài liệu tham khảo cho học viên các khóa đào tạo Thanh tra giáo dục (tại Trường Quản lý GD Trung ương II)
 

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn