Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,183,465

 Nghiên cứu sử dụng phần mềm PSCAD/EMTDC để phân tích và đánh giá chất lượng điện áp
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  Hoàng Trần Thế; Thành viên:  
Số: T2013-02-CBT91 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn